Financial Literacy: ใครควรเป็นนายวงดนตรีวงนี้ 

เสนอกรอบกว้างๆ ไปแล้วว่า งานให้การศึกษาทางการเงินต้องเป็นนโยบายที่ชัดเจนจับต้องได้มาจากคณะรัฐมนตรี และผู้รับนโยบายควรเป็นกระทรวงศึกษาธิการซึี่งมีสถาบันการศึกษาทุกระบบในสังกัด รวมการศึกษานอกโรงเรียนด้วย

แต่เมื่อคิดถึงว่าใครควรจะประสานนโยบายข้ามกระทรวง เมื่อมีงานที่เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง (สถาบันการเงิน ธกส ธ.ออมสิน ธอส)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (แรงงาน เด็ก ผู้สูงอายุ) กระทรวงมหาดไทย (กองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน ตำบล ฯลฯ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สหกรณ์) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (การใช้สื่อทางไกลต่างๆ)  และยังมีความรู้และระบบงานที่ควรช่วยพัฒนาและติดตามกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ อีกด้วย  ก็จำเป็นต้องขยายงานความรับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้เป็นงานระดับชาติอย่างสมบูรณ์

ขอเสนอว่างานนี้อยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรี   ไม่มีความจำเป็นต้องตั้งหน่วยงานพิเศษ ไม่จำเป็นต้องใช้คณะกรรมการมากมายหลายชุด เพียงเป็นผู้กำหนดเป้าหมายอย่างเข้าใจง่ายๆ ทำตามได้ง่าย และติดตาม งานในเนื้อหาควรอยู่ที่กระทรวงและกรม รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่างๆ

เป็นข้อเสนอจากผู้ไม่เคยอยู่ในระบบราชการ แต่ตั้งเป้าว่าไม่ต้องการ “ระบบ” ที่ยุ่งยากซับซ้อน เปลืองเวลาอันมีค่าของผู้บริหารระดับสูงไปกับการประชุม และเปลืองเวลาและทรัพยากรเจ้าหน้าที่กับงานเอกสาร

นวพร เรืองสกุล 5 ธันวาคม 2559

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s