Day: 19 Jul 2016

โรงพยาบาลสุดแดนสยามสามทิศ

ประชุมครั้งที่ ๑๓ (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙) ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้รับผิดชอบทั้ง ๓ โครงการ มานำเสนออย่างพร้อมเพรียงกัน   รวบความคิดเข้าด้วยกัน ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ข้าพเจ้าเอารายงานการประชุม เอกสารและหนังสือทั้งหมดที่ได้รับ และบันทึกที่จดไว้ตั้งแต่เริ่มงานออกมาเรียงเต็มชั้นในบ้าน แล้วเริ่มอ่านรอบอีกครั้งเพื่อปะติดปะต่อภาพทั้งหมด ทบทวนปัญหาทั้งหลายและเช็คสอบกับแผนยุทธศาสตร์ สธ. พ.ศ. 2559 ทั้งแบบย่อและแบบยาวพร้อมตัวชี้วัด  เพื่อดูว่า ที่จะเสนอนี้อยู่ในกรอบความฝันของ สธ หรือเปล่า หลังจากนั้นก็เริ่มเขียนแผนภาพ และแผนผังความคิดและสิ่งที่จะนำเสนอ อันเป็นปกติของการทำงานของข้าพเจ้า ที่เริ่มทำภาพก่อนจะใส่เนื้อหา   การเมืองมีทุกแห่ง จากเอกสารต่างๆ มีเรื่องน่าสนใจ (แต่นอกเรื่องที่กำลังศึกษาคราวนี้) หลายเรื่อง แต่เรื่องหนึ่งที่ก้ำกึ่ง ขอนำมาคิดดังๆ ไว้ตรงนี้ หลายคนคิดว่าการตั้งองค์กรอิสระจะทำให้ปลอดจาก “การเมือง” เอาเข้าจริง ไม่ปลอดค่ะ  ดูตัวอย่างจากข่าวที่แพลมๆ ออกมา ว่าด้วยการเมืองภายในในการสรรหา (แต่เกือบกลายเป็นการเลือกตั้ง) ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่างๆ พูดในฐานะที่เคยเป็นประธานคณะกรรมการ และเคยเป็นผู้บริหารที่มาจากการสรรหา ในคณะกรรมการระดับประเทศแล้ว บอกได้ว่า องค์กรจะปลอดหรือไม่ปลอดจาก “การเมือง” ระดับประเทศ  อยู่ที่ว่าคณะกรรมการขององค์กรนั้นและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ยอมให้ “การเมือง” ระดับประเทศ เข้ามาแทรกไหม  และตนเองมาด้วยวิธีทางการเมืองที่ต้องตอบสนองความประสงค์ของ “การเมือง” หรือไม่ คำฟ้องและคำวินิจฉัยของศาล ที่สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย พิมพ์ครั้งที่ ๒, ธันวาคม ๒๕๕๘ บอกว่า “คณะกรรมการ…ประกอบด้วย .. ประธาน  .. รองประธาน และกรรมการ แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง …จำนวนไม่เกิน ๙ คน จึงเห็นได้ว่าทุกตำแหน่งอยู่ในสถานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถให้คุณให้โทษได้ และนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแลกระทรวงการคลังอีกชั้นหนึ่ง”  เป็นข้อสรุป (หน้า 163) ที่อนุกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็น เพื่อเป็นข้อฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อ พ.ศ. 2550     ประชุมครั้งที่ ๑๔ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ผู้บริหารโครงการฯ นำเสนอข้อมูลรวมทั้งระบบโรงพยาบาล ที่ทำขึ้นมาจากงบการเงิน เพื่อดูรายได้ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ที่เป็นภาพรวมทั้งระบบ สรุปว่า เกือบ 1/3 ของโรงพยาบาล มีเงินสดไม่พอใช้ทำงานในระหว่างปี ฯลฯ ฯลฯ   ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ บริษัทฯ ส่งรายงานให้ สป.  และจัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการทำต้นทุน ฯลฯ ตามที่ตกลงกันไว้   สถาบันวิจัยฯ จัดประชุม และนำเสนอข้อเสนอแนะ ให้ผู้บริหารส่วนกลาง และกลุ่มโรงพยาบาลที่เคยได้ข้อมูลได้รับฟังและออกความเห็นอีกครั้ง