ก้าวต่อไปของธนาคารแห่งประเทศไทย

image

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) เกิดเมื่อวันที่  10 ธันวาคม พ.ศ. 2485 นับถึงปี พ.ศ. 2558 ก็อายุกว่า 70 ปีแล้ว ถ้าเป็นคนก็สูงอายุ รอวันไปโรงพยาบาล รอวันไปวัด แต่องค์กรกลับดูมั่นคงและสง่างามตามวันเวลาที่ล่วงไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการตั้งสถาบัน เมื่อเหลียวหลังมองแล้วพบว่า เป็น 70 ปีที่เต็มไปด้วยการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และการเห็นการณ์ไกล เป็นที่พึ่งของประเทศได้
ธปท ให้สินเชื่อเพื่อการส่งออก ก่อนรัฐบาลจะมีนโยบายเน้นเรื่องส่งออก
ออกไปเปิดสาขาในภูมิภาคเพื่อสามารถเข้าใจพื้นที่และเป็นจุดกระจายการให้บริการต่างๆ ของธนาคารกลาง ก่อนที่เรื่องความสำคัญของท้องถิ่นจะได้รับความสนใจกว้างขวาง
ตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรเพื่อให้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองมากขึ้นในการผลิตธนบัตรสนองความต้องการใช้ในประเทศ
เสริมสร้างความมั่นคงให้ระบบธนาคารของไทยด้วย พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ฉบับใหม่ ควบคู่ไปกับรัฐบาลที่สนับสนุนให้ประชาชนฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากอยู่หลายสิบปี จนกระทั่งธนาคารพาณิชย์ไทยก้าวขึ้นเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ
เมื่อธนาคารพาณิชย์ไทยมั่นคงแล้ว ธปท ก็ก้าวต่อไปพัฒนาตลาดทุน เช่น ริเริ่มตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนให้มีสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ธนาคารเคยกำกับเองอยู่ด้วย  ช่วยตั้งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งยกธุรกิจด้านการให้สินเชื่อเพื่อการส่งออกให้ธนาคารใหม่ทั้งหมด
ในทุกกรณี ธปท สนับสนุนสถาบันใหม่ๆ ด้วยเงิน และด้วยคนที่ให้่ยืมไปใช้ ในช่วงที่เริ่มก่อตั้ง จนกระทั่งตั้งตัวได้
ทั้งหมดนี้ยังไม่นับเรื่องที่มีส่วนช่วยทำทางอ้อมอีกนานาประการ เพื่อให้ประเทศของเราเข้มแข็งขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งปรับปรุงระบบการเงินอย่างสม่ำเสมอให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลีี่ยนแปลงไป
ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่า ผู้ว่าการคนใหม่วัยฉกรรจ์ กับสภาพแวดล้อมใหม่ในการเป็นประชาคมอาเซียน และสภาพสังคมใหม่ที่ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะมองไกลและสร้างองค์กรหรือการปฏิบัติงานเช่นไร เพื่อบันทึกในอนาคตว่า เป็นคุณูปการต่อประเทศชาติ

สองเรื่องที่น่าจะอยู่ในความสนใจ ไม่ว่าจะทำโดยตรงหรือโดยอ้อมก็คือ
1. เรื่องผู้สูงอายุ
2. เรื่องการช่วยให้เกิดความมั่นคงในสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ ของประเทศ

สังคมผู้สูงอายุต้องการกฎหมาย กติกา ข้อบังคับเพิ่มเติม เพื่อสนองตอบพลเมืองชุดใหม่ที่มีความต้องการและความจำเป็นต่างไปจากพลเมืองชุดเดิมที่เป็นเด็ก หรือเป็นคนวัยทำงาน
กฎหมายที่หลายประเทศมี แต่ไทยยังไม่มี เช่น
กฎหมายทรัสต์เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลเงินของผู้สูงอายุ ตามที่ผู้สูงอายุเจ้าของเงินมอบหมาย เพื่อประโยชน์ของผู้สูงอายุคนนั้นๆ ตราบเท่าที่ผู้สูงอายุคนนั้นยังมีชีวิตอยู่  เป็นการเอื้อให้คนที่หาเงินมาทั้งชีวิตได้จัดการกับเงินของตนเองเพื่อตนเองในบั้นปลายของชีวิต เพื่อให้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีสมกับที่ได้หาเงินเลี้ยงตนเองมาตลอดชีวิตการทำงาน
กฎหมายให้ธนาคารพาณิชย์ทำทรัสต์ได้ เพื่อให้ธนาคารสามารถตั้งแผนกดูแลเงินและบริการที่เกี่ยวข้องกับเงินของผู้สูงอายุ ตลอดจนให้ทำ reverse mortgage หรืออะไรทำนองนั้นได้ เพื่อแปลงสินทรัพย์ถาวรที่มีมูลค่าของผู้สูงอายุ กลับเป็นกระแสเงินสดเพืื่อเลี้ยงเจ้าของสินทรัพย์นั้นเอง
ผลักดันสถาบันการเงิน และเสนอแนะกระทรวงการคลังให้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทางเลือกในการบริหารจัดการเงินหลังเกษียณของตนเอง
กฎหมายคุ้มครองเงินและสินทรัพย์ของผู้สูงอายุ เพื่อให้ปลอดภัย และเท่ากับเอื้ออำนวยให้ผู้สูงอายุแต่ละคนมีอิสระภาพทางการเงินอย่างยั่งยืน  ไม่เป็นภาระของลูกหลานและสังคมโดยไม่จำเป็น
กฎหมายควบคุมดูแลผู้ประกอบการด้านที่การเงิน ที่พัก และด้านบริการที่ให้กับผู้สูงอายุ ที่ไม่อาจพึ่งตนเองด้านการบริหารจัดการเงิน ที่อยู่อาศัย และการดำรงชีวิตอย่างปรกติได้ ให้ได้มีความสุขตามอัตภาพในวัยปลายของชีวิต
เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ อันเกิดจากครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง ครอบครัวเดี่ยวมีมากขึ้น และคนอายุยืนขึ้น

ส่วนเรื่องการกำกับสถาบันการเงินอื่นๆ  ตอนนี้กิจการประกันชีวิตกับสถาบันการเงินของรัฐ มีความร่วมมือด้านกำกับดูแลกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว  คงขาดสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่กระทรวงต้นสังกัดยังปล่อยให้นำเงินของสมาชิกไปลงทุนได้อย่างโลดโผน ผิดจากวัตถุประสงค์ของการให้สมาชิกฝากและกู้กันในวงของตนเอง
เรื่องนี้เป็นงานที่ต้องทำอย่างจริงจัง ก่อนที่ปัญหาจะบานปลายกลายเป็นปัญหาแก้ยากในอนาคต
ธปท อาจจะทำทุกเรื่องไม่ได้ แต่ก็สามารถรับเป็นธุระให้กับรัฐบาลได้อย่างแน่นอน เพราะหน้าที่หนึ่งของ ธปท คือ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับรัฐบาล
ลงในสกุลไทย ฉบับที่ 3189 ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s