Book Notice : ชื่อหนังสือ มิลินทปัญหา: กษัตริย์กรีกถาม-พระเถระตอบ

Book Notice

มิลินทปัญหา

ชื่อหนังสือ มิลินทปัญหา: กษัตริย์กรีกถาม-พระเถระตอบ

The Debate of King Milinda

ผู้เรียบเรียง Bhikkhu Pesala

ผู้แปล     นวพร เรืองสกุล

ผู้จัดจำหน่าย  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

0 2255 4433 www.chulabook.com

สำนักพิมพ์  KnowledgePlus (08 1825 8929) กันยายน 2559, 224 หน้า

ราคา 170 บาท

มิลินทปัญหาฯ พิมพ์เป็นหนังสือ 2 ภาษา อังกฤษคู่ไทย เรียงไปทุกหน้า แบบเดียวกับหนังสือชื่อ ความจริงอันประเสริฐตามพุทธวจนะ /The Word of the Buddha ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ (ปี 2551)

มิลินทปัญหาฯ แปลจาก The Debate of King Milinda  ที่พระภิกษุชาวอังกฤษ (Bhikkhu Pesala) เรียบเรียงเอาไว้ และตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนานแล้ว ผู้สนใจอาจเปิดอ่านได้ทางอินเทอร์เน้ตด้วย

มิลินทปัญหาเป็นปกรณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา เพราะคำตอบไม่ได้ออกนอกกรอบพระธรรมในพระไตรปิฎกเลย เพียงแต่จัดใหม่ โดยดึงเรื่องที่คนทั่วไปที่ไม่ค่อยรู้พระพุทธศาสนามักจะถาม ออกมาตั้งเป็นคำถาม แล้วท่านก็แต่งคำตอบจากพระไตรปิฎกนั่นเอง เป็นคำตอบที่กระชับและความเปรียบที่คม บางประเทศเทียบมิลินทปัญหาเท่าชั้นพระไตรปิฎก

ตัวอย่างเช่น

พระเจ้ามิลินท์ถาม “จะมีการปฏิสนธิได้หรือ ถ้าไม่มีการเคลื่อนของจิต”

พระเถระตอบ “ปฏิสนธิได้แม้จิตไม่เคลื่อน เปรียบเหมือนบุรุษหนึ่งอาจจุดตะเกียงจากตะเกียงผู้อื่น แต่ว่าไม่มีอะไรเคลื่อนจากตะเกียงดวงหนึ่งไปยังตะเกียงอีกดวงหนึ่ง หรือนักเรียนอาจท่องบทกวีที่ครูสอนได้ขึ้นใจ แต่บทกวีนั้นไม่ได้เคลื่อนจากครูไปสู่นักเรียน”

พระเจ้ามิลินท์ถาม “ผู้ที่จะไม่เกิดอีกย่อมรู้หรือไม่ว่าตัวเองจะไม่เกิดอีก

พระเถระตอบ “ขอถวายพระพร ท่านผู้นั้นย่อมรู้”

“รู้ได้อย่างไรหรือ พระคุณเจ้า”

“รู้ได้โดยรู้ว่าเหตุและปัจจัยของการเกิดของท่านเองได้ระงับดับสิ้นไปแล้ว เปรียบเหมือนชาวนาที่ไม่ไถ ไม่หว่าน หรือไม่เก็บเกี่ยวพืชผล ย่อมรู้ว่าในยุ้งฉางของตนไม่ได้รับการเติมให้เต็ม”

มิลินทปัญหาฉบับภาษาไทยมีหลายสำนวน พร้อมคำชี้แจงอธิบายขยายความ มีเพียงเล่มเดียวที่ตัดทอนให้สั้นลง คือปัญหาพระยามิลินท์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ ของนายยิ้ม ปัณฑยางกูร

หนังสือเก่าแล้ว เป็นหนังสือหายาก แต่เปิดอ่านได้ในอินเทอร์เน้ต

ด้วยความตั้งใจจะทำมิลินทปัญหา 2 ภาษา จึงเริ่มหาหนังสือภาษาอังกฤษก่อน พบหนังสือเล่มนี้ที่ตัดพลความและความเปรียบออกไปจากมิลินทปัญหาเล่มเต็มจนเป็นเล่มขนาดกระทัดรัด พอจะไม่ท้อใจทั้งผู้แปลและผู้อ่าน จึงนำมาแปล ตามรอยพ่อที่ทำไว้ในครั้งที่แปลความจริงอันประเสริฐฯ​

ตั้งใจออกตอนครบรอบร้อยปีเกิดของพ่อ(ซึ่งไม่อยู่แล้ว) ตามที่ใครๆ เขาก็ฉลองร้อยปีชาตกาลปูชนียบุคคล แต่ปี 2555 ก็ผ่านเลยไป หนังสือไม่เสร็จสมบูรณ์อย่างที่ต้องการ ก็ไม่ออกดีกว่า ถือหลักว่าช้าๆ ดีกว่าลวกๆ

มิลินทปัญหาเล่มนี้ ไม่รวมเมณฑกปัญหา (ปัญหาชวนขบคิด เพราะมีสองเงื่อนสองประเด็นที่ดูเหมือนแย่้งกัน)  ที่จะแยกไปอีกเล่มหนึ่ง ด้วยเหตุผล ๒ ประการ

๑. การพิมพ์สองภาษา ไทย – อังกฤษ ถ้าแปลทั้งเล่ม หนังสือจะหนา ๔๐๐ หน้า ผู้อ่านคงท้อใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มเปิดอ่าน

๒. คนรอบตัวให้ความเห็นว่า เมณฑกปัญหายากมาก ซึ่งเห็นด้วย เพราะขณะที่แปลก็ต้องพยายามหาความรู้เพิ่มเพื่อให้เข้าใจบริบทของบทสนทนาไปด้วย จึงคิดว่าควรพิมพ์พร้อมบทขยาย เพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่ลึกซึ้งในพระศาสนา และไม่แม่นยำรายละเอียดในพระไตรปิฎก ได้รสและความเข้าใจพอจะตามทันคำถามของพระเจ้ามิลินท์ และสนุกกับวิสัชนาของพระเถระ

พระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เป็นผู้ฉลาด ศึกษาจริง รู้จริง ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เรียนแล้วสามารถเพียงพอจะบอก แสดง จำแนก .. ข่มขี่ปรัปวาท*ที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน (มหาปรินิพพานสูตร)

มิลินทปัญหาทำได้แบบนั้น

ในฐานะผู้แปล การทำหนังสือ ๒ ภาษาเล่มนี้ เป็นการพยายามทำหน้าที่ของพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกัน

[*ปรัปวาท (ปะ-รับ-ปะ-วาด) คำกล่าวของคนลัทธิอื่น คำกล่าวโต้แย้งของคนพวกอื่น คำสอนที่คลาดเคลื่อนหรือวิปริตผิดเพี้ยนไปเป็นอย่างอื่น – พระพรหมคุณาภรณ์ พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s