เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2

การปฏิรูป ๙ ด้าน

v1

บางเรื่องเป็นเรื่องหลัก บางเรื่องเป็นประเด็นตามกระแส ที่ในอีกไม่กี่ปีก็อาจจะผ่านพ้นไป  ทำให้ต้องเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (คือ สิ่งที่เขียนบางเรื่องเป็น wish list จากบางกลุ่ม ที่ควรนำมาถกกัน ก่อนที่จะลงตัวในหลักยึด แล้วเขียนไว้แต่หลักเท่านั้น แต่ก็มองเห็นความปรารถนาดีและพยายามใส่ไว้เพื่อบังคับให้รัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งต้องปฏิบัติ แต่หากขาดแรงสนับสนุนอย่างเข้าใจจากหลายภาคส่วน ที่เขียนไว้ก็อาจไม่เกิด หรือเกิดแบบบิดเบือนได้)

ได้ใส่ความเห็นง่ายๆ เร็วๆ ในส่วนที่เป็นประเด็นหลักบ้าง ประเด็นตามกระแสบ้าง ไว้ในวงเล็บ เพื่อไม่ให้ยืดยาวเกินไป  และโปรดดู “ส่งใจช่วยงานปฏิรูป” posted December 26, 2014 ประกอบในข้อนี้ด้วย

ปฎิรูปด้านที่ 1 กฎหมาย เน้นเรื่องความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรม (ไม่เห็นชัดในเรื่อง สังคมที่เป็นธรรมเมื่อทุกคนเสมอกันอย่างแท้จริงใต้กฎหมาย)

ปฎิรูปด้านที่ 2 การเงิน การคลัง ภาษี พูดเรื่องยกเลิกการลดหย่อนหลายๆ อย่าง และให้มีบำนาญสำหรับทุกคน  (ไม่เห็นชัดในเรื่อง การเปิดเผย วิเคราะห์ การใช้จ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้เสียภาษีเข้าใจและตรวจสอบได้ ที่จะช่วยป้องกันการคอรัปชั่น)

ปฎิรูปด้านที่ 3 ราชการแผ่นดิน สั่งให้ตั้งองค์กรบริหารภาค (เป็นงานบริหาร ขาดหลักให้พลิกแพลง ไม่เผื่อช่องไว้สำหรับสถานการณ์ในอนาคต)

ปฎิรูปด้านที่ 4 ท้องถิ่น (สนับสนุนให้เกิดมากขึ้น ซึ่งเป็นความคิดที่ดีเพื่อสร้างประชาธิปไตยระดับพื้นที่   ทว่า ดูเหมือนขาดกลไกติดตาม และถ่วงดุล เพื่อให้มั่นใจว่ากลไกส่วนท้องถิ่นทำงานได้ไม่บิดเบี้ยว)

ปฎิรูปด้านที่ 5 การศึกษา  พูดเรื่องรัฐจะจัดให้ และพูดถึงสิทธิในการรับการศึกษา และการปฏิรูปทุกระดับการศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจง (แต่ไม่ได้พูดว่าคนมีหน้าที่ต้องเรียน  และไม่ได้เน้นเรื่องการให้ข้อมูลเพื่อสร้างพลเมืองที่รู้ทัน  มีส่วนที่ดีในเรื่องการให้เงินตรงถึงผู้เรียนแทนให้กับสถานศึกษา คล้ายที่ทีดีอาร์ไอ เคยเสนอ แต่ละเอียดเกิน .. comment เดียวกับด้านที่ 3)

ปฎิรูปด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ผังเมือง (comment เดียวกับด้านที่ 3 และถ้าจะลงละเอียด ยังขาดการจัดการขยะในครัวเรือน สิทธิของพลเมืองที่จะได้กินอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน ได้อยู่อย่างปลอดภัย ไร้ภัยจากมลภาวะทางเสียง อากาศ น้ำ ฯลฯ และหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)

ปฎิรูปด้านที่ 7 ด้านพลังงาน กล่าวถึงว่า ปิโตรเลียมและเชื่้อเพลิงธรรมชาติเป็นทรัพยากรของชาติ และสั่งให้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง (ไม่ได้กล่าวถึงสิ่งอื่นที่เป็นพลังงานได้)

ปฎิรูปด้านที่ 8 เศรษฐกิจมหภาค มุ่งประเด็นจำกัดการผูกขาด การช่วยผู้มีรายได้น้อย และพื้นที่ยากจน ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะที่ขาดทุน) ปรับโครงสร้างการดูแลสหกรณ์ ​(comment เดียวกับด้านที่ 3)

ปฎิรูปด้านที่ 9 เศรษฐกิจรายสาขา กล่าวถึงเรื่องธนาคารที่ดิน  การผูกขาดผ่านเกษตรพันธสัญญา ฯลฯ (comment เดียวกับด้านที่ 3)

ปฎิรูปด้านที่ 10 ปฏิรูปสังคม พูดเรื่องต่างๆ รวมเรื่องผู้สูงอายุ (ไม่เน้นเรื่องการปฏิรู)หรือออกกฎหมาย ฯลฯ  ที่จะช่วยให้คนได้บำนาญอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีแม้สุขภาพร่วงโรย หรือการหางานให้ผู้สูงอายุทำ ในยุคที่แรงงานขาดจนต้องนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างมากมาย กล่าวถึงเฉพาะการใช้ทุนทางปัญญา)

ปฏิรูปด้านที่ 11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี —

ปฏิรูปด้านที่ 12 สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ —

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณหนังสือที่จุดพลุความคิด

ข้อเสนอต่างๆ ในหนังสืออาจมีปรับปรุงในที่อื่นๆ แล้ว แต่ไม่ได้ติดตาม และที่หนังสือนำมาพิมพ์ไว้เป็นอย่างย่อ ทุกตอนมีทั้งหลักการและรายละเอียด และยังมี ฯลฯ  ดังนั้นที่ผิดพลาดบกพร่อง รู้ไม่หมด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้

นวพร เรืองสกุล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s