บริการทางการเงินที่พึงประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ

บริการทางการเงินที่พึงประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ

wish list ที่ผู้สูงอายุต้องการ มีไม่มากอย่าง ทุกอย่างเป็นไปเพื่อให้ตนสามารถจัดการการเงินได้ล่วงหน้า ก่อนจะเข้าสู่วัยที่ไม่ควรตัดสินใจจัดการการเงินด้วยตนเองเพราะสมองไม่กระฉับกระเฉงพอ

ด้านบริการทางการเงินเพื่อผู้สูงอายุที่พอเทียบเท่ากับบำนาญ ที่น่าจะมีในเมืองไทย มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

  1. ภาคสถาบันการเงินต่างๆ (ไม่รวมธนาคารพาณิชย์)

กรมธรรม์ประกันชีวิต จ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว ได้รับเงินจ่ายคืนเป็นงวดตลอดชีพ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่จ่ายคืนแบบบำนาญ ตามแต่

ที่สถาบันการเงินจะคิดขึ้นมา

  1. ภาครัฐบาล

พันธบัตรรัฐบาลอายุยาว จ่ายคืนแบบลดเงินต้น (เทียบได้กับการกู้่เงินโดยรัฐ แบบลดต้นลดดอก) โดยให้มีตัวเงินจ่ายคืนทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ

  1. ภาคธนาคาร

การแปลงสินทรัพย์ (บ้านพักอาศัย) เป็นกระแสเงินสด ผ่านการกู้เงินจากสถาบันการเงินโดยขายบ้านให้สถาบันการเงิน (reversed mortgage)

ภาคเอกชนทำบางอย่างเองไม่ได้ ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดขอบเขต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุที่มีบทบาทในสมาคม ชมรม ฯลฯ จะได้ระดมพลังกันเพื่อผลักดัน โน้มน้าว เรียกร้อง หรือนำเสนอ ให้เกิดมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะกับผู้สูงอายุ หรือกฎหมายจำเป็นเพื่อให้เกิดบริการที่ประสงค์ด้วย ตัวอย่างเช่น

การเรียกร้องให้มีบริการทางการเงินเทียบเท่าบำนาญ ที่กล่าวไปแล้ว

กฎหมายส่งเสริม ดูแล และคุ้มครอง คนให้บริการบ้านผู้สูงอายุ ในระดับบริการวัยต่างๆ กัน

การอนุญาตให้มีผู้ดูแลทรัพย์สินสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์ของผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันทำสัญญาจนถึงวันตาย เช่น

ดูแลเงิน อย่างน่้อยเท่ากับจำนวนที่คาดว่าจำเป็นต้องจ่ายสำหรับการอยู่อาศัยในบ้านผู้สูงอายุ

ดูแลทรัพย์สินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร เช่น การให้เช่า การดูแลระบบซ่อมบำรุง ฯลฯ

ดูแลมิให้ผู้สูงอายุทำธุรกรรมทางการเงินที่เสียประโยชน์ของตนเองอย่างร้ายแรง เช่น ยกทรัพย์ให้ผู้อื่นส่วนมากหรือทั้งหมด ทั้งๆ ที่ผู้สูงอายุนั้นไม่มีรายได้ทางอื่นมาทดแทนที่จะทำให้อยู่่ไปได้อย่างสะดวกสบายในระยะเวลาที่เหลือของชีวิต เป็นต้น

หมายเหตุ
บทความใน blog ที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้คือ Mending the Safety Net (September 2011)

หนังสือเกี่ยวกับการจัดการการเงิน  เช่น

ออมก่อนรวยกว่า — เพื่อให้ออมเงินก่อนเกษียณ (ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิมพ์)

หาเงินไว้ใช้เพื่อวัยเกษียณ — เล่าถึงระบบการเงินก่อนเกษียณ และปรารภเรื่องขาดการดูแลการเงินและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองไม่ได้ (น่าจะไม่มีในท้องตลาดแล้ว)

หุ้นกู้  และ ออมไว้ในหุ้น — ให้ความรู้เรื่องการลงทุน แทนการฝากเงินไว้กับธนาคาร เท่านั้น (ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิมพ์)

ทุ่งดอกเบี้ย — พูดถึงการดูแลเงินเพื่อให้เกษียณอย่างคนเก็บดอกเบี้ยกิน และการเตรียมใจเพื่อเกษียณ

เนื้อหาใน blog คราวนี้ เป็นส่วนเสริมที่ไม่ได้กล่าวไว้ใน ทุ่งดอกเบี้ย เพราะเป็นบริการที่ยังไม่มี แต่อยากให้มี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s