วิชา Personal Finance

วิชา Personal Finance

ดิฉันทำด้านการเงินมาตลอดชีวิตการทำงาน เมื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก็อดไม่ได้ที่จะมองเรื่องการเงินมหาวิทยาลัย และการให้ความรู้ด้านการเงินแก่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

การให้การศึกษาเป็นพันธกิจที่สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง เพราะเป็นความหมายของมหาวิทยาลัยที่ภาษาธุรกิจเรียกว่า เป็น core business

สิ่งใดที่เป็น core ส่ิงนั้นต้องได้ความสำคัญสูงสุดในระดับนโยบาย

บางสภาฯ มีการพูดเรื่องปรัชญาการศึกษา แต่บางสภาฯ ไม่มีอย่างชัดเจน และโดยส่วนรวมสภาฯ ให้เวลากับภาพใหญ่เรื่องวิชาที่จะประกอบกันขึ้นเป็นการศึกษาสำหรับผู้จะเป็นบัณฑิตน้อยเกินไป

เราอนุมัติหลักสูตร โดยมีข้อมูลประกอบว่าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง และเรารู้ว่ามหาวิทยาลัยมีกี่ร้อยหลักสูตร แต่เราต้องปะติดปะต่อภาพใหญ่เองว่า แล้วบัณฑิตของเรารู้อะไรบ้าง ขาดเรื่องอะไรบ้าง เพื่อการประกอบอาชีพ และการเป็นพลเมืองของสังคม

เราไม่เคยอภิปรายเรื่องนี้ในสภาเป็นการเฉพาะ แต่มักยกให้เป็นงานของกรรมการฝ่ายวิชาการที่เป็นผู้อนุมัติหลักสูตร

วิชาเล็กๆ วิชาหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าเป็นความรู้พื่้นฐานที่บัณฑิตทุกคนพึงรู้ คือ personal finance เพื่อให้บัณฑิตเป็นคนที่มี financial literacy คือ มีทักษะด้านการเงิน อันเป็นส่วนหนึ่งของ life skill

การเงิน หมายรวมถึงทั้ง การรู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ลงทุน รู้บริหารเงินไม่ให้เงินขาดมือ ทั้งหมดรวมกัน

personal finance น่าจะเป็นวิชาเลือกในทุกมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาทุกคน

การรู้จักหา

จำเป็นสำหรับทุกคน

สำหรับผู้รับจ้างที่ได้เงินเดือนและโบนัส คือการเรียนรู้ที่จะหาเงิน หาความก้าวหน้า ในงานในทางสุจริต

สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระหลังจากเรียนจบ เช่น หมอเปิดคลินิก นักกฏหมายเปิดสำนักงาน นักภาษาทำงานแปล งานหนังสือ สถาปนิกและศิลปินทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับวิชาชีพตน จำเป็นต้องรู้วิธีหางาน หารายได้ และรู้จักคิดต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้วย

รู้เก็บ

ที่สำคัญคือเก็บเพื่อลงทุน และเก็บเพื่อตนเองในวัยเกษียณ

สำหรับคนที่เป็นข้าราชการ จะได้บำนาญและได้เงินสวัสดิการของตนเอง ครอบครัว และบิดามารดา ซึ่งได้คิดไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เมื่อสมัครเข้ารับราชการ

สำหรับคนที่ไม่ใช่ข้าราชการ เรื่องนี้มีความสำคัญมาก เพราะต้องหาบำนาญ และหาสวัสดิการต่างๆ เตรียมสำหรับตนเองในวัยเกษียณ ซึ่งต้องเตรียมแต่เนิ่นๆ

รู้ใช้

การใช้จ่ายเงินอย่างฉลาด รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องที่ใช้ตามความอยาก อะไรเป็นเรื่องจำเป็นต้องใช้ จำเป็นสำหรับเงินตนเอง และเงินของกิจการด้วย นี่คือต้นทุนในการประกอบการ แต่คนเรามักลืมต้นทุนในการดำรงชีวิตของตนเอง

คนที่ใช้เงินของตนเอง อาจจะคำนึงถึงเรื่องความคุ้มค่าของเงินมากกว่าคนที่ได้เงินมาโดยผู้อื่นให้ แต่ไม่จำเป็นเสมอไป การฉลาดใช้เป็นเรื่องที่มีจุดเริ่มจากทัศนคติเกี่ยวกับเงิน ซึ่งบางคนมีเอง บางคนมีมาจากพื้นฐานในครอบครัว แต่บางคนต้องชี้ให้เห็น แนะให้คิด

คนที่ได้เงินมาง่ายๆ เช่น นักศึกษาที่ได้จากผู้ปกครอง หรือสถาบันการศึกษาที่ได้เงินงบประมาณ มักคำนึงถึงเรื่องความคุ้มค่าของเงินน้อยกว่า เพราะไม่ได้ออกแรงทำงานให้ได้เงินมา

รู้ลงทุน

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่เริ่มมีเงินเก็บ เพราะว่าการลงทุนเป็นตัวช่วยให้ทำงานน้อยลง ได้เงินมากขึ้น เพราะเงินที่เก็บไว้ออกไปช่วยทำงานด้วย

รู้บริหารเงินไม่ให้ขาดมือ

เป็นเรื่องสำคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง

คนหลายคนเป็นหนี้เป็นสินเพราะไม่รู้เก็บ ไม่รู้ใช้ เมื่อถึงเวลาฉุกเฉินต้องพึ่งเงินกู้ บางคนกู้เงินมาเพื่อลงทุน แต่ไม่เข้าใจเงินกู้อย่างถ่องแท้ จึงตกอยู่ในสถานะที่หาเงินใช้คืนเงินกู้ไม่ได้ตามกำหนด เป็นต้น

อื่นๆ

การเรียนรู้ด้าน personal finance ในบางแห่งยังรวมไปถึงเรื่องการเข้าใจเรื่องภาษีที่เกี่ยวกับตน การเข้าใจเรื่องสวัสดิการต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในต่างประเทศบางมหาวิทยาลัย เป็นวิชาต่างหากว่าด้วย social welfare policy

Financial literacy

ในโลกยุคปัจจุบันที่ครอบงำด้วยข่าวสารข้อมูล และสื่อสารพัดอย่างที่มาทุกรูปแบบ การมีความรู้เท่าทัน (information literacy และ media literacy) เป็นสิ่งจำเป็น

ความรู้เท่าทันในด้านการเงินก็จำเป็นมาก และควรเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต ดังนั้นบัณฑิตจึงควรได้รับการปูพื้นฐานที่ถูกต้องตั้งแต่ยังอยู่ในมหาวิทยาลัย

จะมีประโยชน์อะไรที่เรียนจบไปแล้ว หาหรือสร้างงานไม่เป็น เก็บเงินไม่เป็น ใช้เงินไม่เป็น คนฉลาดๆ หลายคนขาดทักษะด้านนี้อย่างไม่น่าเชื่อ

นวพร เรืองสกุล

ลงใน “จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กรกฏาคม – กันยายน) ๒๕๕๕ ในชื่อ “การลงทุนในนิสิตนักศึกษา (Investment in University Student) ตอน “เรียนรู้ … ความรับผิดชอบทางการเงิน”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s