ที่นี่มีความหมาย

Book Notice
 
ชื่อหนังสือ  ที่นี่มีความหมาย
ชื่อรอง  อุดมศึกษากับการฟูมฟักพุทธิปัญญา


ผู้แต่ง   นวพร เรืืองสกุล
ผู้จัดจำหน่าย  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
   0 2255 4433 www.chulabook.com
สำนักพิมพ์  KnowledgePlus 08 1825 8929
ราคา   180 บาท

 
ก่อนจะเป็น “ที่นี่มีความหมาย”

“เริ่มด้วยคำถามเกี่ยวกับที่มาที่ไป เป็นนักการเงินทำไมเขียนหนังสือเรื่องการศึกษา”
หนังสือเล่มนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย ๓ แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากวันนั้นที่ได้เริ่มรับตำแหน่งและหน้าที่ ก็ได้หาข้อมูลและขบคิดเกี่ยวกับการอุดมศึกษาของเราตลอดมา
ในปี ๒๕๕๔ ได้เข้าร่วมฟังการประชุมโต๊ะกลมไทย – สหรัฐฯ ที่จัดโดยสภาการศึกษาครั้งหนึ่ง
ได้ไปร่วมประชุมประจำปีของสภามหาวิทยาลัยอเมริกัน ในสหรัฐอเมริกา อีกครั้งหนึ่ง
ที่สำคัญที่สุดคือ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ให้ละทิ้งภาระการงานติดพันทั้งหมด เพื่อไปนั่งคิดนั่งเขียนหัวข้อนี้เป็นเวลา ๔ สัปดาห์
ข้อเขียนสำเร็จเป็นเล่มหนังสือได้ก็ด้วยการสนับสนุนของ สสส.
จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้
 
“ได้แรงบันดาลใจจากไหน”
จากการได้ยินได้ฟังเรื่องความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราที่ถดถอย
เรื่องต้องการบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่พึงปรารถนาของศตวรรษที่ ๒๑
เรื่องมหาวิทยาลัยดังๆ ของเราจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและเน้นบัณฑิตศึกษา
เรื่องอาจารย์บ่นนักศึกษาไม่สนใจเรียน ไม่่สนใจอ่านหนังสือ และ
เรื่องนักศึกษาบ่นอาจารย์ว่าให้ท่องอย่างเดียว การสอนไม่น่าสนใจ วิชาไม่น่าสนใจ
รอบมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยหอพักเอกชน และสถานบันเทิงที่ไม่เหมาะจะอยู่คู่กับสถาบันการศึกษา ฯลฯ
ในขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่ง ก็มีอดีตนักศึกษาพูดอย่างดีเลิศเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนระดับปริญญาตรีของเขาในต่างประเทศ
และมีพ่อแม่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกมากขึ้นทุกที และมีการบ่นเกี่ยวกับการศึกษาของเราอีกมากมายหลายประการ
เมื่อคิดว่ามีปัญหาก็ต้องคิดหาทางออกจากปัญหา 

“หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรบ้าง”
สารบัญแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ทั้งหมดมี ๘ บท ดังนี้
อนาคต
 บทที่ ๑ เราจะเลือกเดินทางไหน
อุดมศึกษาเวลาปัจจุบัน
 บทที่ ๒ อุดมศึกษาไทย – พลเมืองไทย
 บทที่ ๓ ทางเลือกที่เปิดกว้าง
 บทที่ ๔ “เราต้องการเห็นนักศึกษาประสบความสำเร็๗”
 บทที่ ๕ ชีวิตนอกห้องเรียน
อุดมศึกษาเพื่อพุทธิศึกษา
 บทที่ ๖ เดินหน้าสู่แนวใหม่ — สิ่งที่เป็นไปได้
 บทที่ ๗ หลุมพรางบนเส้นทาง
 บทที่ ๘ ต้นแบบเพื่อ ๓ มหาวิทยาลัย

“ตั้งใจนำเสนออะไร ต้องการให้ได้ผลอย่างไร”
ขอยกส่วนหนึ่งของคำนำมาอ้าง ณ ที่นี้
 “หวังว่างานเขียนชิ้นนี้จะช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอนแบบให้นักศึกษารู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม ได้เรียนรู้วิธีหาความรู้และประเมินข้อมูลที่ได้มา ได้มีโอกาสเรียนรู้รอบด้าน และได้ตระหนักรู้หน้าที่การเป็นพลเมืองดี อันล้วนแล้วแต่เป็นคุณค่าสำคัญที่ติดตัวบัณฑิตไปตลอดชีวิต ในขณะที่ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาในมหาวิทยาลัยอาจจะล้าสมัยไปตามกาลเวลาได้”
 “ถ้าหากว่าข้อเขียนได้สร้างประเด็นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งขึ้นทั้งในระดับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและระดับบริหาร โดยมีเค้าโครงของโครงการที่น่าจะเป็นไปได้ในระดับปฏิบัติเป็นพื้นฐาน อันนำไปสู่การลงมือปรับปรุงชีวิตการเป็นนิสิตนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย ผู้เขียนก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง”
 

ขอเรียนต่อท้ายว่า หนังสือเล่มนี้เพ่ิงเสร็จเมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นี้เอง เมื่อคำนึงถึงสถานการณ์การคมนาคมในเวลานี้ บางพื้นที่อาจจะต้องรอหน่อย แต่สั่งซื้อให้ส่งทางไปรษณีย์ก็อาจจะสะดวก และประหยัดเวลาของทุกๆ ท่านด้วย
นวพร เรืองสกุล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s